>    

***ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็ปไซต์ สถานีตำรวจภูธรงาว จังหวัดลำปาง Welcome  to  ngao  police station.  WWW.ngao.lampang.police.go.th. ,E-mail - [email protected]  โทร./Tel.  054 - 261249 , 054 - 261254  โทรสาร./Fax. 054 - 261567***

คำแนะนำการติดต่อ สภ.งาว

 

 

 หน้าหลัก

 พันธกิจ

คดีที่น่าสนใจในรอบเดือน

สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม

วิสัยทัศน์

พันธะสัญญา

กต.ตร.  

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

งานอำนวยการ

งานป้องกันปราบปราม

ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด

งานสอบสวน  

งานสืบสวน

งานจราจร  

 คำแนะนำติดต่อ สภ.งาว

การจัดองค์ความรู้ของ สภ.งาว

คู่มือประชาชน

 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

 E-Cop    

                  เนื่องจากขณะนี้ สถานีตำรวจภูธรงาวอยู่ระหว่างรื้อถอนที่ทำการเดิมเพื่อสร้างที่ทำการใหม่ทดแทน    ทำให้แผนกงานต่างๆ แยกย้ายกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การติดต่อราชการได้รับความสะดวกรวดเร็ว สภ.งาว ขอแจ้งรายละเอียดที่ทำการของแผนกต่างๆดังนี้.-

 1. งานอำนวยความยุติธรรม (การแจ้งความ  ร้องทุกข์ เยี่ยมผู้ต้องหา เกี่ยวกับงานอำนวยความยุติธรรมทั้งหมด)    ที่ทำการอยู่บริเวณเดียวกับที่ทำการเดิม

 2. งานการการเงิน ที่ทำการบริเวณเดียวกับที่ทำการเดิม

3.  ฝ่ายงานอำนวยการ งานธุรการ  งานจราจร  งานป้องกันปราบปราม งานสืบสวน   

เอกสารที่ต้องนำติดตัวเมื่อไปสถานีตำรวจ

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว        หรือหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. กรณีร้องทุกข์ (แจ้งความ)โดยเป็นตัวแทนของผู้อื่น ให้นำหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องในการเป็นผู้แทน เช่น     หนังสือมอบอำนาจ ไปด้วย  

 

 

 

ภูธรจังหวัดเชียงราย
ภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภูธรจังหวัดพะเยา
ภูธรจังหวัดลำพูน
ภูธรจังหวัดลำปาง
ภูธรจังหวัดแพร่
ภูธรจังหวัดน่าน

  

สภ.เมืองลำปาง

สภ.บ้านเเอื้อม

สภ.ทุ่งฝาย

สภ.บ้านเสด็จ

สภ.เกาะคา

สภ.แม่ทะ

สภ.สบปราบ

สภ.ห้างฉัตร

สภ.เมืองยาว

สภ.เถิน

สภ.เวียงมอก

สภ.แม่พริก

สภ.งาว

สภ.แจ้ห่ม

สภ.วังเหนือ

สภ.ร่องเคาะ

สภ.เสริมงาม

สภ.แม่เมาะ

สภ.เมืองปาน

สภ.แจ้ซ้อน

 

Google

 

 

เยี่ยมชมลำดับที่่        Free Web Counter