>    

***ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็ปไซต์ สถานีตำรวจภูธรงาว จังหวัดลำปาง Welcome  to  ngao  police station.  WWW.ngao.lampang.police.go.th. ,E-mail - [email protected]  โทร./Tel.  054 - 261249 , 054 - 261254  โทรสาร./Fax. 054 - 261567***

พันธกิจ

 

 แผนปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2554

 หน้าหลัก

 พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คดีที่น่าสนใจในรอบเดือน

สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม

พันธะสัญญา

กต.ตร.  

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

งานอำนวยการ

งานป้องกันปราบปราม

ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด

งานสอบสวน  

งานสืบสวน

งานจราจร  

 คำแนะนำติดต่อ สภ.งาว

การจัดองค์ความรู้ของ สภ.งาว

คู่มือประชาชน

 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

 E-Cop    

              สถานีตำรวจภูธรงาว จังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซึ่งมีหน้าที่รักษาความ    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงในราชอาณาจักร อำนวยความ    ยุติธรรม     ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค    เป็นธรรมอย่างมีมาตรฐาน    เพื่อสร้างความ    เชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กรและประชาชน

พันธกิจ

1.  ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์    พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

2.  รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร

3.  ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา

4.  อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม

5.  ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

6.  ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารเพื่อการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและชุมชน

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันอาชญากรรม

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการอำนวยความยุติธรรม

5.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาติและกิจการพิเศษ

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

 

 

 

ภูธรจังหวัดเชียงราย
ภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภูธรจังหวัดพะเยา
ภูธรจังหวัดลำพูน
ภูธรจังหวัดลำปาง
ภูธรจังหวัดแพร่
ภูธรจังหวัดน่าน

  

สภ.เมืองลำปาง

สภ.บ้านเเอื้อม

สภ.ทุ่งฝาย

สภ.บ้านเสด็จ

สภ.เกาะคา

สภ.แม่ทะ

สภ.สบปราบ

สภ.ห้างฉัตร

สภ.เมืองยาว

สภ.เถิน

สภ.เวียงมอก

สภ.แม่พริก

สภ.งาว

สภ.แจ้ห่ม

สภ.วังเหนือ

สภ.ร่องเคาะ

สภ.เสริมงาม

สภ.แม่เมาะ

สภ.เมืองปาน

สภ.แจ้ซ้อน

 

Google

 

 

เยี่ยมชมลำดับที่่        Free Web Counter