>    

***ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็ปไซต์ สถานีตำรวจภูธรงาว จังหวัดลำปาง Welcome  to  ngao  police station.  WWW.ngao.lampang.police.go.th. ,E-mail - ngao2011@hotmail.com  โทร./Tel.  054 - 261249 , 054 - 261254  โทรสาร./Fax. 054 - 261567***

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรงาว จังหวัดลำปาง

 

 

 

 หน้าหลัก

 พันธกิจ

คดีที่น่าสนใจในรอบเดือน

วิสัยทัศน์

พันธะสัญญา

กต.ตร.  

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

งานอำนวยการ

งานป้องกันปราบปราม

ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด

งานสอบสวน  

งานสืบสวน

งานจราจร  

 คำแนะนำติดต่อ สภ.งาว

การจัดองค์ความรู้ของ สภ.งาว

คู่มือประชาชน

 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

 E-Cop    

คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.งาว

1.  พ.ต.อ.สังเวียน    อินตากูล     ผกก.สภ.งาว

2.  พ.ต.อ.สาคร        เชี่ยวชาญ    พงส.ผทค.หน.งานสอบสวน

3.  พ.ต.ท.ถนอม       นาทิเลศ   รอง ผกก.ป.สภ.งาว

4.  พ.ต.ท.สงกรานต์    ธิป้อ     สวป.สภ.งาว

5.  พ.ต.ท.เสน่ห์          สมบูรณ์    สว.สส.สภ.งาว

6.   พ.ต.ท.ณรงค์              สูงดี      สว.อก.สภ.งาว (เลขาฯ)

7.  ด.ต.อรุณสวัสดิ์      ปันแกว่น      ผบ.หมู่ (ป)  สภ.งาว

8.  ส.ต.ต.สวิง            เดชาวัฒนากุล

9.  นายโกศล             ชุมพลวงศ์

10. นายณรงค์            เครือระยา  ประธาน กต.ตร.

11. นายศุภชัย            ดอกพิกุล         

12. นางสาวสุรีย์         เมืองแก้ว         

13. ผอ.โสภณ            ศรีวิชัย             

14. ผอ.ชิงชัย            ทิพย์มณฑา

15. น.ส.ฉัตรฤดี          อินทะพันธ์

16. นายพิสิษฏ์            พูนรัตนชยานนท์

์17. นายสมบูรณ์          ชาญเศรษฐนนท์

18. นายจตุพล            ธนู

19. นายเดชา             วัชระกุลโยธิน

20. นายชัยวัฒน์          เครือระยา

21. นายพชร               ปรางค์สุวรรณ

22. ด.ต.ไพบูลย์           ซาตะกุล       (ผู้ช่วย เลขา)ฯ

23. ด.ต.นฤพนธ์          เมืองแก้ว      (ผู้ช่วย เลขาฯ)


ประชุม กต.ตร.สภ.งาว

 

 

 

 

ภูธรจังหวัดเชียงราย
ภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภูธรจังหวัดพะเยา
ภูธรจังหวัดลำพูน
ภูธรจังหวัดลำปาง
ภูธรจังหวัดแพร่
ภูธรจังหวัดน่าน

  

สภ.เมืองลำปาง

สภ.บ้านเเอื้อม

สภ.ทุ่งฝาย

สภ.บ้านเสด็จ

สภ.เกาะคา

สภ.แม่ทะ

สภ.สบปราบ

สภ.ห้างฉัตร

สภ.เมืองยาว

สภ.เถิน

สภ.เวียงมอก

สภ.แม่พริก

สภ.งาว

สภ.แจ้ห่ม

สภ.วังเหนือ

สภ.ร่องเคาะ

สภ.เสริมงาม

สภ.แม่เมาะ

สภ.เมืองปาน

สภ.แจ้ซ้อน

 

Google

 

 

เยี่ยมชมลำดับที่่        Free Web Counter